Bijeenkomst zondag 4 okt 2015

Beste vrienden,
Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 04 oktober 2015.
De meditatie gaat door in ‘de nieuwe pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Vanaf 09u30 tot 12u00.
Bijdrage: € 4, thee € 0,5.
Hartelijke groet,
Ellen

 

 

Citaten van Douwe, Advaita Post #16-04, 31 maart, 2015.

 

Advaita is principieel een directe weg. Je gaat terug naar de oorsprong en je zegt: ja, dat is het. Dat kun je zeggen door een direct inzicht. Hoe meer je in de oorsprong blijft, er kunnen nog wel zuiveringsprocessen doorgaan, maar zie je dat dat soort processen snel gaan. Hoe meer je daarin blijft, des te sneller ze gaan. Wat moet oplossen, lost dan ook werkelijk op. Wanneer het werkelijk doorgaat dan is er een gevoel van beweging, van verruiming van je zelfzijn dat eerst meer beperkt was. Die ervaring dat het ruimer wordt, geeft altijd een geweldig gevoel van vreugde.

Pauze

De belangrijkste meditatie is de meditatie op het punt in het centrum. Dus dan ga je door alle bestaanslagen heen, naar het centrum toe, de bindu. Daarin vallen object en subject samen. Dit is een beweging die samengaat met de verruiming waar we het over hadden. Bij de verruiming is dit aspect van terugkeren naar je centrum ook erg belangrijk.

Pauze

Hoe meer je naar dat centrum toegaat des te meer ruimte er komt en des te minder zwaarte er is. Je laat steeds meer los, je duikt er steeds dieper in, je laat steeds meer los, alle brokken waar nog een stuk beperkt zelfzijn in zit. Het zelf daarin wordt dus bevrijd door de werking van je bewustzijn. Als je direct volledig richt op deze oorsprong, schiet je zonder tijd door al deze processen heen en is de weg onmiddellijk.

 

 

**********

 

 

Advaita is fundamentally a direct path. You go back to the origin and say: yes, that’s it. You can say that through a direct insight. The more you stay in the origin, purification processes will still go on, but you see that these sorts of processes go quickly. The more you stay there the faster they go. What must dissolve, then truly dissolves. When it really continues then there is a feeling of movement, an expanding of your self-being that initially was more limited. This experience that it is more spacious always brings a great feeling of joy.

Pause

The most important meditation is the meditation on the point in the center. So you go through and beyond all existence levels, towards the center, the bindu. Subject and object come together there. This is a movement that goes along with the expansion that we were speaking about. With the expansion, this aspect of returning to your center is also very important.

Pause

The more you go to that center the more space there will be and the less heavy it is. You let more and more go, you dive in deeper and deeper, you let more and more go, all chunks where there’s still a limited piece of self-being. The self within is thus liberated by the action of your consciousness. When you fully focus directly on this origin, you shoot through all these processes in no time and the path is immediate.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email