Bijeenkomst zondag 3 september 2017

 

Beste vrienden,
Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 3 september.
De meditatie gaat door in ‘De nieuwe pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Vanaf 10u00 tot 12u15.
Bijdrage: € 4, thee € 0,5.
Hartelijke groet,
Ellen

 

Blijf bewust van wat er bij jezelf gebeurt wanneer je gaat zitten en het stil wordt. Zie wat er gebeurt wanneer je dit laat doorgaan. De verruiming van je eigen zelfzijn zet zich helemaal door, als je blijft in je bewustzijnsruimte. Ook al is er maar een miniem stukje bewustzijn, de opening gaat oneindig door. Het bewustzijn blijft altijd groter dan het gegevene: de vorm, het verschijnsel, het veld. Als het veld groter wordt, ervaar je je in je bewustzijn steeds ruimer. Als je bewustzijn oneindig groot wordt, gaan in die grote ruimte de vormen vanzelf oplossen. Dat proces van openen en oplossen gaat oneindig door.

 

*Pause*

 

Als je eenmaal het oneindige van je eigen bewustzijn hebt ervaren, besef je dat het vanzelfsprekend is dat dat proces doorgaat, want het bewustzijn is nu eenmaal oneindig. Dus laat het doorgaan. Dan kom je pas tot je natuurlijke zelf. Dat zelf duidt op dat wat vooraf gaat aan al die mogelijke vormen van en in tijd en ruimte.

 

*Pause*

 

Wanneer de helderheid van bewustzijn verdwijnt, komen de oude patronen maar al te gemakkelijk weer op de voorgrond. Daarom is het nodig dat er helderheid blijft, de ruimte van bewustzijn. Dan blijkt duidelijk wat je niet bent en wat je wel bent. Dat zul je zelf voortdurend moeten vaststellen. Daaraan zul je je moeten toewijden. De ontwikkeling gaat soms langzaam, soms heel snel. Maar steeds is er het besef: mijn zelfzijn als bewust-zijn is oneindig en niet afhankelijk van tijd en ruimte. Daarin alles loslaten, dat is overgave. In feite ben je die openheid allang. Het is alleen de onwetendheid die verdwijnt.

 

Einde

 

Advaita Post, #15-2:
Je bent alles en toch is er vrijheid, omdat alles is losgelaten
Douwe Tiemersma. Gouda, retraitedag 30 augustus 2009

 

**********

 

Stay aware of what is happening with your self while as you begin sitting and everything becomes still. See what happens when you let that proceed. When you remain in your consciousness-space the expansion of your own self-being proceeds all by itself. Even when there is just a little piece of consciousness, the opening proceeds infinitely. Consciousness is always greater than whatever is given: the shape, the phenomenon, the field. When the field increases, you experience your conscious-self more expansively. When your consciousness becomes infinitely great, these forms are going to dissolve all by themselves in this space. This process of opening and dissolving is going to proceed infinitely.

 

*Pause*

 

Once you have experienced the infinity of your own consciousness, you realize that it’s obvious that this process continues, simply because consciousness itself is infinite. So let it continue. Only then will you come to your natural self. This self points toward That which precedes all those possible forms of-and-in space and time.

 

*Pause*

 

When the clarity of consciousness disappears, the old patterns return to the fore all too easily. That’s why it’s necessary that the clarity remains, the space of consciousness. Then it’s clear what you are not and what you truly are. You’ll have to consistently affirm that for yourself. You’ll have to dedicate yourself to it. Sometimes the development goes slowly, sometimes very quickly. But still, there’s always the recognition: my self-being as consciousness is infinite and not dependent on space and time. Letting go within it, that’s surrender. In fact, you have always been this openness. It’s only the ignorance that disappears.

 

*End*

 

Advaita Post Volume 15, No. 2:
You are everything and still there is freedom, because everything has been released
From an advaita talk with Douwe Tiemersma. Gouda, Retreat day, August 30, 2009

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email