Bijeenkomst zondag 3 juni 2018

 

 

Dag iedereen,
Hieronder vind je de meditatie-voorbereiding voor zondag 3 juni 2018.
De meditatie gaat door in ‘de nieuwe pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Van 10u tot 12u15.
Bijdrage 4 euro, thee 0,5 euro.
Van harte,
Ellen

 

Bron: Advaita Post: Jaargang 8 nr. 20 (20 december 2007)
Inleiding 12 december te Gouda – Lichtmeditatie

Kijk maar naar de kaars in het midden: ik zie daar de kaarsvlam. Je kunt zo naar de kaarsvlam blijven kijken, terwijl je ook bewust wordt van de ruimte rondom de kaars. Je kunt zo blijven kijken, terwijl je ook bewust wordt van je eigen bewustzijn in het kijken. Je bent je dan intern bewust van je eigen bewustzijn.

Terwijl dit zo blijft, kun je opmerken dat je bewustzijn kan variëren in intensiteit. De intensiteit kan vrij laag zijn, bijvoorbeeld als je ook nog aan andere dingen zit te denken. Het bewustzijn kan ook intenser worden, een intense kwaliteit krijgen. De dingen komen dan in een sterk licht te staan. Het is niet zomaar dat bewustzijn geassocieerd wordt met licht. Bewustzijn is licht.

Pauze

Alleen in het licht van het bewustzijn wordt iets zichtbaar. Dat licht kan intenser worden. Waar is dat licht, als je je ogen open hebt en voor je uit kijkt? Vaak zijn we vanuit de aandacht voor de wereld teruggegaan naar de bron van aandacht, naar binnen. Maar nu, terwijl je blijft kijken naar de dingen en mensen vóór je: waar is dat licht van bewustzijn? Is dat licht dan niet als sfeer vóór je aanwezig, het bewustzijnslicht waarin de dingen zichtbaar zijn?

Ga je dan niet terugtrekken in je geest en ga niet denken; blijf bij je ervaring van het licht in de ruimte vóór je. Daar is het licht van je bewustzijn. Dat licht heeft een gevoelskwaliteit, zodat het zien een gevoelsmatig zien is, haast een zien waarin je de dingen op gevoelige wijze aftast. Merk op dat het licht eenzelfde dubbele kwaliteit heeft als je lichaam meestal heeft: aan de ene kant is het een verschijnsel vóór je in de ruimte; aan de ander kant is ben je dat gevoelsmatige bewustzijnslicht zelf. Het subjectieve en het objectieve gaan daarin samen.

Pauze

Focus eens bewust op dat licht daar. Kun je ervaren dat dat licht intenser wordt? Alles krijgt meer de kwaliteit van licht. Wat gebeurt er met jezelf? Ga precies zien wat er gebeurt. Het licht waarin alles verschijnt wordt sterker. Je hoeft je maar te richten op het lichtkarakter van het licht waarin de vormen verschijnen en het gebeurt. Wat gebeurt er als het licht nog intenser wordt? Ervaar je ook dat het dichter bij je komt, dat je ermee gaat samenvallen? Klopt dat?

————

Source: Advaita Post
Let the Light come back towards yourself; then all is Light

Introduction Dec. 12 in Gouda – Meditation On Light

Look at the candle in the middle of the room, I see there the candle flame. You remain watching the candle flame, while you are also aware of the space around the candle. You can keep looking, while you are also aware of your own consciousness in the act of looking. Then you are internally aware of your own consciousness.

While you keep doing this, you can observe that your consciousness can vary in intensity. The intensity is quite low, for example, if you want to also think about other things. The consciousness can also become more intense, take on an intense quality.

The things come to stand in a strong light. It is not simply that awareness is associated with light. Consciousness is light.

* Pause *

Where is that light, as you open your eyes and look out? Often we are drawn back from the attention on the world to the source of attention, within ourselves. But now, while you still look at the things and people before you: where is the light of consciousness? Isn’t that light the sphere of your presence, the conscious light in which things are visible?

Don’t withdraw into your mind and don’t think; stay with your experience of light in the space before you. That is the light of your consciousness. That light has a feeling quality, so that the seeing is a subtle feeling-wise seeing, it is a seeing in which the things take on a feeling aspect. Observe that the light itself has a double aspect as your body sense usually does: on the one hand it is the phenomenon before you in space; on the other hand you are that feeling-sensitive conscious-light itself. The subjective and the objective go together.

*Pause*

Focus your consciousness on that light there. Can you experience that the light becomes more intense? What happens with yourself? Go, see exactly what happens. The light in which everything appears grows stronger. You allow yourself to focus on the luminous character of the light in which the forms appear and it happens. What happens as the light grows more intense? Do you also experience that the closer you get, you merge with it? Do you experience that?

 

 

Print Friendly, PDF & Email