Bijeenkomst zondag 1 sept 2019

 

Beste vrienden,

Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 1 september 2019.
De meditatie gaat door in ‘de Nieuwe Pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Vanaf 10u00 tot 12u30.
Bijdrage 4 euro, thee 0,5 euro.
Hartelijke groet,
Ellen

 

Zaden van Bewustzijn
Sri Nisargadatta Maharaj, Uitgegeven door Jean Dunn
18 Augustus, 1979

Vertaald door Jean-Pierre

Inleiding (van Ellen)

We komen hier vandaag samen om stil te zitten, om samen te mediteren. We proberen afstand te nemen van onze dagelijkse levens en onze dagelijkse gedachten. We doen dit door onze aandacht te richten naar een zuiverder laag van onze eigen directe ervaring. Volgens Maharaj heeft deze laag van directe ervaring drie aspecten: het lichaam (met zijn tintelingen en gevoelens), de vitale adem (die het lichaam leven inblaast en energie geeft) en het ‘Ik Ben’ (ons gevoel van ‘ik’, dat is; het gevoelsmatig bewustzijn van onze zijn-heid, van ons eigen bestaan).

In deze tekst hier benadrukt Nisargadatta het ‘ik Ben’ in relatie tot de andere twee elementen (het lichaam en de vitale adem), en richt hij onze aandacht naar een nog dieper, zuiverder niveau, waarvoor het ‘Ik Ben’ de poort is.

 

******************

 

Maharaj: Ik weet wat je bent, wat je was voorafgaand aan jouw ‘Ik Ben-heid”. Ik ken je voordat je ouders mekaar ontmoetten. Ik ken je wetendheid nadat je ouders mekaar ontmoetten, hoe deze veranderde via verschillende stadia, hoe ze zich ontwikkelde in verschillende beelden, dit alles weet ik. Veronderstel een persoon van 125 jaar oud; vanaf zijn jeugd groeide hij via verschillende stadia, leerde heelwat over wereldse dingen. Wat hij ook mag geleerd en verworven hebben, het is nu allemaal weg, en hij ligt in een bed. Wat blijft er nu over? Enkel dat kind-bewustzijn, die kind-onwetendheid blijft over. En ook die zal verdwijnen. Zal het naar de hemel of naar de hel gaan? Nee; de onwetendheid is verschenen en de onwetendheid zal verdwijnen.

 

Pauze

 

(Herhaal) De onwetendheid is verschenen en de onwetenheid zal verdwijnen.

Bezoeker: Kan die onwetendheid verdwijnen alleen door het proces van de tijd of kan het nu gestopt worden?

Maharaj: Je moet mediteren. Het zal niet gratis beschikbaar zijn. De noodzakelijke drempel wordt enkel bereikt via bewustzijn. Je moet je laten oplossen en bewustzijn zijn. In het proces van bewustzijn zijn kom je eruit, en daar zie je; en meditatie is het enige middel.

Stap nummer één is: Wees jezelf, wees enkel in je zijn-heid. Om te beginnen moet je in deze zijn-heid zijn zonder het lichaamsgevoel. Je voelt nu dat je het lichaam bent, maar als je in deze zijn-heid vertoeft, dan zal je weten hoe je bent zonder lichaam. Maar vergeet terzelfdertijd niet dat lichaam en levens-adem zeer noodzakelijk zijn. Eens je deze drie entiteiten correct begrijpt (lichaam, levens-adem en het “Ik Ben”), dan ben je los. De kenner van deze drie entiteiten zal niet gevangen worden door de ouders (de drie entiteiten) .

 

Pauze

   

Bezoeker: Terwijl hij ondergedompeld in zijn wezen was, wat precies heeft Maharaj begrepen waardoor hij het bewustzijn transcendeerde?

Maharaj: Ken je televisie? Mediteer en je zal even tastbaar weten zoals je TV kijkt. Dan zal je zien: ik ben het TV-scherm niet, de waarnemer van de TV is niet in het TV-toestel. In het meditatie-proces zal verdere kennis wakker worden, zal gerealiseerd worden door jou, en, in datzelfde proces zal je beseffen dat je niets bent van al datgene wat je begrijpt.

De kenner en datgene wat gekend is, beide zullen verdwijnen. Niets zal stabiel, permanent blijven. Deze driehoek, vader, moeder en jij, hoe is dit gebeurd? Zoek dit uit, mediteer hierop. Stop met praten, probeer niet te begrijpen. Enkel over eten praten zal je maag niet vullen. Je moet werkelijk eten. Je zal de eeuwige vrede niet vinden via kennis verkregen uit woorden. Enkel door Zelf-kennis, Zelf-realisatie.

   

   

The English text, translated from the Marathi original

Seeds of Consciousness

Sri Nisargadatta Maharaj, Edited by Jean Dunn

August 18, 1979

Introduction (from Ellen)

We come here today to sit quietly, to meditate together. In doing so we attempt to take distance from our daily lives and our daily thoughts. We do this by directing our attention to a more purified level of our own direct experience. According to Maharaj, this level of direct experience has three aspects: the body (with its tinglings and sensations), the vital-breath (which animates and energizes this body) and the “I Am” (our sense of “I”, that is, the qualitative knowing sense of our own being, our own existence).

Additionally, in this text here Nisargadatta emphasizes this “I Am” relative to these other two aspects (the body and vital breath) while simultaneously directing our attention to an even deeper, more purified level, for which the “I Am” is the gateway.

*

Maharaj: I know what you are, what you were prior to your “I Amness.” Before your parents met, I know you. I know your knowingness after your parents met, how it got transformed to various stages, how it developed in different images, I know all that. Suppose a person is a hundred twenty-five years old; since childhood he has grown into various stages, learned a lot of worldly things. Now whatever he has learned or gained, everything has gone, and he is lying on a bed, and what remains now? Only that child-consciousness, that child-ignorance, remains. And that too will go. Will it go to heaven or hell? No; the ignorance has sprung up and the ignorance will disappear.

Pause

[Repeat] The ignorance has sprung up and the ignorance will disappear.

Visitor: Can that ignorance disappear only through the process of time or can it be stopped right now?

Maharaj: You have to meditate. It won’t be available for free. The necessary threshold is through consciousness alone. You have to imbibe and be in the consciousness. In the process of being in the consciousness, you come out of it, and then you see; and meditation is the only remedy.

Step number one is: Be yourself, be in your beingness only. To start with you have to be in that beingness, the “I Am”, without the body sense. You feel that you are the body now, but when you abide in that beingness, then you will know how you are without the body. But don’t forget, at the same time, that body and vital breath are very necessary. Once you understand these three entities correctly (the body, the vital breath and the message “I Am”), then you are apart. The knower of these three entities will not be caught by the parents [that is, these three entities].

Pause

Visitor: While immersed in his beingness, what exactly did Maharaj understand that made him transcend consciousness?

Maharaj: You know television? Meditate and you will know as tangibly as you see TV. Then you will see: I am not the TV screen, the observer of TV is not in the set. In the process of meditation, more knowledge will be awakened, will be realized by you, and, through that same process, you will realize that whatever you have understood you are not.

The knower and whatever is known, both will go. Nothing will remain stable, permanent. This triangle, father, mother, and you, how did it happen? Inquire about that, meditate on that. Don’t talk, don’t try to understand. Just talking about eating will not fill your stomach, you actually have to eat. You will not get eternal peace with knowledge derived out of words, only by Self-knowledge, Self-realization.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email