Internet-bijeenkomst zondag 6 sept 2020

 

 

Beste vrienden,

Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 6 sept 2020.
De meditatie gebeurt via ‘Zoom’.
Vanaf 10u00 tot 12u15.

De zoom-gegevens worden een paar dagen op voorhand per mail doorgestuurd naar de habitués.
Wie op vrijdag 4 sept nog geen mail in dit verband ontvangen heeft en wil deelnemen: contacteer de coördnator.

Hartelijke groet,
Ellen

 

Bron: Douwe Tiemersma, Advaita Post 19/09 van september 2018

In het algemeen is het belangrijk om met een stilte te beginnen. Wanneer het goed is vindt hierbij een omkering plaats van de alledaagse situatie. Hierin ben je naar buiten gekeerd, ben je gericht op allerlei zaken, die je belangrijk vindt, die anderen belangrijk vinden. Steeds is er een gerichtheid van binnen naar buiten vanuit het centrum worden allerlei lijntjes met haakjes uitgegooid naar de wereld. Zo kom je vast te zitten.

De beweging, de gerichtheid, maakt zelf de wereld. Hierdoor maak je je een wereld die als werkelijk wordt gedacht en ervaren. Je ondergaat dan allerlei invloeden die van de wereld naar het centrum terugkeren. In eerste instantie schep je de wereld waaraan je vastzit, in tweede instantie denk je dat een werkelijke wereld je beïnvloedt. Wanneer je rustig zit kun je je gemakkelijk bewust worden van deze hele situatie, dit hele proces; bewust van de wereld en van jezelf in de wereld: bewust van je gezichtszintuig en de overeenkomstige zichtbare wereld, bewust van je gehoorszintuig en de overeenkomstige wereld van de geluiden, enzovoorts. Wees vooral bewust van jezelf als centrum van al die stralen die naar de wereld gaan en vanuit de wereld op je af komen. Dat centrum is het ego, de plaats waar alle lijnen zich kruisen. Wees je je daar bewust van.

*

Pauze

*

Dan verschijnt de hele wereld, het lichaam en het ego in het bewustzijn. Dat is een heel belangrijk beginpunt om verder te komen: dat er geen objectieve, geprojecteerde wereld meer is, maar dat alles gezien wordt in de ruimte van het bewustzijn, dat je zelf bent. Dan kun je gaan beseffen dat je degene bent die zich van dat alles bewust is, dat je onbeperkt bewustzijn bent. Vraag je je af: ‘Wat ben ik, nu ik me helemaal heb teruggetrokken’. Je bent dan niet meer het ikje als kruispunt van de relaties, want je ziet het allemaal gebeuren. Je ziet hoe alles zich afspeelt, lichamelijk, emotioneel, geestelijk. Je kan er een verhaal over vertellen. Wanneer je je er niet van bewust zou zijn, kun je dit niet. Wanneer je er een verhaal over kunt vertellen is het iets objectiefs, en wanneer het iets objectiefs is ben je het zelf niet.

*

Pauze

*

Je gaat niet op in het leven, in de wereld. Je kunt het lichaam zien functioneren en gebruiken als een instrument. Word je dan bewust van jezelf als vrijheid. Je bent jezelf als bewust-zijn. Besef dat werkelijk. Dan heb je je zwaartepunt van jezelf verlegd van de plaats vlak achter je ogen, als snijpunt van de relaties met de wereld, gedoken in het lichaam om allerlei dingen te gaan doen, naar achteren, naar binnen, vrij van dat beperkte gebied. Vanuit de wereld waar van alles gedaan wordt, waargenomen en gedacht wordt, de wereld van spanningen en gerichtheden, naar de vrijheid. Daarin is ook de beperkte wereld wel opgenomen, maar in eerste instantie is er de afstand, het loslaten. Dan ga je alles in het bewustzijn zien, in het ik-ben. Dan pas ben je jezelf, waarin alles gebeurt: bewust-zelf-zijn.

Dat is de meditatie: dat hele proces van inkeer in jezelf, het beseffen van jezelf, de rest laten ontspannen, laten wegvloeien, terwijl je helder, bewust blijft, zonder vorm. Zo alles in het bewustzijn gaan zien. Dat moet je steeds weer opnieuw beoefenen. Steeds maar weer de oude gerichtheden op de wereld doorbreken, de wereld niet meer groot en objectief zien, de wereld waarin van alles zo belangrijk is; niet meer in je handen en benen, in je lichaam opgesloten zitten. [Dan ga je alles in het bewustzijn zien, in het ik-ben. Dan pas ben je jezelf, waarin alles gebeurt: bewust-zelf-zijn.]

*

Einde

*

   

   

English version

Advaita Post Vol 19, #09

Douwe Tiemersma

In general, it’s important to begin with a silence. When it’s good, there’s a reversal from the everyday situation. Through that you are turned outward, you are focused on all kinds of things that you find important, that others find important. There’s always a focus from the inside-out, from the center all kinds of lines with hooks are thrown out to the world. That’s how you get stuck.

The movement, the focus, itself creates the world. Through this you create a world that is thought and experienced as real. You undergo then all kinds of influences that return from that world back to the center. In the first instance you create the world to which you are attached, in the second you think that a real world influences you. When you sit quietly you can easily become aware of this whole situation, this whole process; aware of the world and of yourself in the world: aware of your visual sense and the corresponding visible world, aware of your auditory sense and the corresponding world of sounds, and so on. Above all, be aware of yourself as the center of all those rays that go into the world and return to you from the world. That center is the ego, the place where all lines intersect. Be aware of that.

*

Pause

*

The whole world then, the body and the ego appear in consciousness. That is a very important starting point for further progress: that there is no longer an objective, projected world, but that everything is seen in the space of consciousness, that you, yourself, are. Then you can realize that you are the one who is aware of all that, that you are unlimited consciousness. You ask yourself, “What am I, now that I have completely withdrawn myself?”. You are no longer the little ‘I’ as a crossroads of relationships, because you can see it all happening. You see how everything happens, physically, emotionally, mentally. You can tell a story about it. If you were not able to be aware of it, you could not do it. When you can tell a story about it, it’s something objective, and when it is something objective, it is not you.

*

Pause

*

You are not absorbed in life, in the world. You can see the body functioning and using it as an instrument; you become aware of yourself as freedom. You are yourself as consciousness. Really realize that. Then you have shifted your centre of gravity from the place right behind your eyes, as the intersection of your relationships with the world, diving into the body to do all kinds of things, to receding backwards, inwards, […] free from that limited area. From the world where everything is done, perceived and thought, the world of tensions and orientations, to freedom. It also includes the limited world, but there is distance in the first place, the letting go. Then you will see everything in consciousness, in the I-am. Only then are you yourself, in which everything happens: aware self-being.

That’s the meditation: that whole process of turning within, realizing yourself, letting the rest relax, letting it flow away, while remaining clear, aware, formless. That way you can see everything in consciousness. You have to practice it over and over again. Consistently breaking through the old orientations to the world, no longer seeing the world as large and objective, the world in which everything is so important; no longer in your arms and legs, trapped in your body. [Then you will see everything in consciousness, in the I-am. Only then are you yourself: aware self-being.]

*

End

*

Print Friendly, PDF & Email