Internet-bijeenkomst zondag 4 april 2021

 

Beste vrienden,
Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 4 april 2021.
De meditatie gebeurt via ‘Zoom’.
Vanaf 10u00 tot 12u00.
Hartelijke groet,
Ellen

 

De zoom-gegevens worden een paar dagen op voorhand per mail doorgestuurd naar de habitués.
Wie op donderdag 1 april nog geen mail in dit verband ontvangen heeft en wil deelnemen: mail naar brugge@advaitastiltegroepen.net.
   

Bron: “ The Ultimate Medicine” door Sri Nisargadatta Maharaj (uitgave Robert Powell), Nederlands vertaling van de Engelse versie (door Jean-Pierre).

   

Pg. 10

Los komen van gewoontes gaat gepaard met aanzienlijke moeilijkheden. Eens de gewoontes gevormd zijn, vraagt het enige tijd om er vanaf te raken. Hoewel je nu wel degelijk de kennis (“Ik ben”) hebt, weet je nog niet wat die je zal brengen. Omdat je al zo lang geïdentificeerd bent met de body-mind, zal het enige tijd duren om er vanaf te raken. Om in de kennis (“Ik ben”) gevestigd te raken, is het voor jou zeer essentieel erover na te denken, erop te mediteren. Daartoe is het noodzakelijk een vastgeroeste gewoonte los te laten, en te vervangen door een andere. Welk een andere gewoonte is dit dan wel? Het is de gewoonte voortdurend te denken dat je het lichaam niet bent.

Pg. 86-87

Wanneer je zegt dat je moet zitten in meditatie, dan komt het er eerst en vooral op aan te begrijpen dat het niet deze identificatie met het lichaam is die gaat zitten in meditatie, maar deze kennis “Ik ben”. Deze kennis gaat zitten in meditatie en mediteert op zichzelf. Wanneer dit grondig begrepen is, dan wordt het gemakkelijk.

   

Pauze

   

Wanneer dit bewustzijn, dit bewuste aanwezig zijn, versmelt met zichzelf, dan ontstaat de toestand van samadhi. Wanneer dit bewustzijn (mana, buddhi, chitta, of welke naam dan ook moge gebruikt worden) versmelt met deze staat, dan gaat zelfs de kennis “Ik ben aan het mediteren” verloren; die lost ook op in deze toestand. Het is het conceptueel gevoel dat ik besta dat verdwijnt, en oplost in het zijn zelf. Op die manier raakt ook dit bewuste aanwezig zijn opgelost in dit weten, in dit zijn – dat is samadhi.

Dit weten ontvouwt zichzelf en begint de kennis te hebben van alles, beweeglijk en onbeweeglijk. En deze kennis begint weet te hebben van zichzelf. En wat gebeurt er dan uiteindelijk? Enkel het bewuste zijn blijft over. Dit betekent dat er enkel bewust-zijn is, niet “ik” of “jij” of wat dan ook. Ik herhaal: het is totale aanwezigheid, dat betekent totale manifestatie – niet ik, jij of gelijk welk individu.

   

Pauze

   

Dit bewustzijn, dat in het lichaam is, en dat daardoor aangenomen heeft dat het het lichaam is, realiseert geleidelijk zijn ware natuur, namelijk dat het enkel bewust zijn is,zonder inherent individuele aspecten. Uiteindelijk beschouwt het zichzelf als het bewuste zijn van de totale manifestatie, en elke individualiteit is verloren. Dus wat begint als het kleine zelfzijn (in de individuele zin, als identificatie met het individuele) wordt uiteindelijk kennis van het (grote) Zelf, als bewuste aanwezigheid.

   

Einde

 

—–

 

Zoom Advaita Meditation

April 4, 2021

From: the Ultimate Medicine by Sri Nisargadatta Maharaj (edited by Robert Powell)

English version

Pg. 10

One can get rid of habits only with considerable difficulty. Once the habits are formed, it takes quite some time to get out of them. Similarly, although you have got this knowledge (“I-am”) now, what it gives you, you don’t yet know. Because you have been associated with the body-mind for such a long period, to get rid of that will take some time. But for you to become established in the knowledge (“I am”), reflecting and meditating on it is very essential. For that it is necessary to quit one habit you are normally given to and substitute another habit. Now what is this substitute habit? It is to think constantly that you are not the body.

Pg. 86-87

When you say you must sit for meditation, the first thing to be done is to understand that it is not this body identification that is sitting for meditation, but this knowledge “I am”, this consciousness which is sitting in meditation and is meditating on itself. When this is firmly understood, then it becomes easy.

Pause

When this consciousness, this conscious presence, merges in itself, the state of samadhiensues. When this consciousness (mana, buddhi, chitta or whatever names are being used) merges in that state, then even the knowledge “I am meditating” gets lost; this also becomes merged in that state. It is the conceptual feeling that I exist which disappears and merges into the beingness itself. So, this conscious presence also gets merged into that knowledge, that beingness – that is samadhi.

That knowledge unfolds itself and begins to have the knowledge of everything moveable and immovable. And that knowledge begins to know itself. And ultimately what happens? The conscious presence alone remains. That is, there is just conscious presence, not “I” or “you” or anything. I repeat: it is total presence; that is, total manifestation – not I, you or any individual.

Pause

This consciousness, which is within the body and therefore has mistakenly assumed that it is the body, gradually realizes its true nature, namely that it is only conscious presence without any inherent individual aspects. Finally, it considers itself the conscious presence of the total manifestation, and all individuality is lost. Thus, what starts as selfishness (in the individual sense, as identification with the individual) ultimately becomes knowledge of the Self, as conscious presence.

Print Friendly, PDF & Email